වැසිකිළි හුරු කිරීමට පෙර Pre Potty training

වැසිකිළි හුරු කිරීම Potty training රොනිති සර්ධාතිලක දරුවන්ට  potty training  කිරීමට පෙර සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කීපයක් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය සහ ළමා මනෝවිද්‍යාව ඇසුරෙන් විස්තර… ( Read More )

වර්ණ තේරීම coloring pictures [early childhood development ]

Children’s drawings and panting express their emotional picture .
But it is not clear or easy to understand suddenly .
Need to take times to identified clearly .

Hand Foot Mouth Disease හරියටම දැනගන්න

hand foot mouth disease එක බහුලව වැළඳෙන්නේ අවුරුදු 7ට වඩා අඩු කුඩා දරුවන්ට නමුත් වැඩිහිටියන්ට සහ ඕනෑම වයසක අයෙකුට මේ වැළඳීමේ හැකියාව පවතී.
මෙය වෛරස මගින් සෑදෙන අසනීපයක් වන අතර ඒ සඳහා entarovirus නම් කාන්ඩයේ virus කිහිපයක් දායකවෙයි.
වෛරසය ශරීර ගතවූ පසු ආහාර හා ස්වසන මාර්ගයේ පවතින අතර ඒවා එම මාර්ග ශ්‍රාව වලින් පැතිරේ.

දරුවාගේ ඔළුව වැදිලා ගෙඩි ගැහිලා Head injury in children

සාමාන්‍යය ඔළුව වටේ ඇති හිස් කබල වටා ඇති සම, සාමාන්‍ය සමට වඩා බොහෝ රුධිර නාල වලින් යුක්තය .
එම නිසා බොහෝ විට සුළු අනතුරකින් පවා එම රුධිර පුපුරා ලේ ගැලීමක් සිදුවේ .
මෙම නිසා ගෙඩි ගැසීමක් ඇතිවේ.
ලේ ගැලීම නතර වූ පසු ගෙඩියක් ආකාරයේ ස්වභාවයට පත්වේ. මෙසේ පත්වන විට වේදනාවක් ඇති අතට අහුවෙන ගෙඩියක් ඇතිවේ.
එහි විශාලත්වය සිදුවූ අනතුරේ දරුණු බව විදහා දක්වන අතර ඉදිරිපස මුහුණ ඉදිරිපස නලලේ ඇතිවෙන ගෙඩි දරුණු බවින් අඩුයි.
නමුත්…