සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක්

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක් ගොඩනැගීම හා පවත්වාගෙන යාමට සරළ උපක්‍රම කීපයක් ප්‍රමාණවත් නින්දක් ලබා ගන්න. වැඩිහිටියන්ට රාත්‍රියකට පැය 7 ක් හෝ ඊට වැඩි නින්දක් අවශ්‍ය… ( Read More )

Diarrhoea in children දරුවන් අතර සුලබ පාචනය

Diarrhoea in children is a major issue among children .
ළමුන් අතර පාචනය සුලභ තත්වයක් .

Disinfection chambers useful or not in COVID 19 විශබීජහරණ කුටි භාවිතය

Disinfection chambers useful or not for prevent corona virus .
කොරොනා වලින් ආරක්ෂා වීමට විශබීජහරණ කුටි භාවිතය සුදුසුද ?

Support your children during corona [ COVID 19 ] period කොරෝනා සමයේ දරුවන්ට උපකාර කල හැකි ආකාර කීපයක්

COVID 19, corona period is new to all of us in the world . Not only elders but also children need special support during this critical period .

අලුත උපන් බිළිඳාගේ නින්ද Newborn’s Sleep

Sleeping pattern of newborn is simple .Newborns need more hours to sleep in the day and night except feeding ,They do not no how to play.
අලුත උපන් බිළිඳුන් නිදන්නට හරි ආසයි.