සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක්

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක් ගොඩනැගීම හා පවත්වාගෙන යාමට සරළ උපක්‍රම කීපයක් ප්‍රමාණවත් නින්දක් ලබා ගන්න. වැඩිහිටියන්ට රාත්‍රියකට පැය 7 ක් හෝ ඊට වැඩි නින්දක් අවශ්‍ය… ( Read More )

Healthy diet for happy life පොලොස් වලින් පෝෂණීය , රසවත් ආහාරයක්

සෞඛ්‍යමත් දිවියක් තමයි අපි කාගේත් පැතුම .
හැබැයි රසට කන්නත් ඕන.
පොලොස් වලින් අලුත් කෑමක් මෙන්න.

Human behavior during lockdown period රට වසාදැමූ කාලයක මානව චර්‍යාවන්

බොහෝ වෙනස්කම් සහිත මානව චර්‍යාවන් මේ වසාදැමූ කාලයේ මිනිසුන් තුලින් පෙන්නුම් කරනවා .

Diarrhoea in children දරුවන් අතර සුලබ පාචනය

Diarrhoea in children is a major issue among children .
ළමුන් අතර පාචනය සුලභ තත්වයක් .