කොරෝනාවෙන් නොමැරී ඉන්නට Survive from COVID 19 with Diabetes / High blood pressure

දියවැඩියාව / diabetes , අධි රුධිර පීඩනය / high blood pressure , වගේ බෝ නොවන රෝග තියෙන කෙනෙක්ට කොරෝනා හැදුණොත් කොහොමද ජීවිතේ පරිස්සම් කරගන්නේ.

Support your children during corona [ COVID 19 ] period කොරෝනා සමයේ දරුවන්ට උපකාර කල හැකි ආකාර කීපයක්

COVID 19, corona period is new to all of us in the world . Not only elders but also children need special support during this critical period .