සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක්

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක් ගොඩනැගීම හා පවත්වාගෙන යාමට සරළ උපක්‍රම කීපයක් ප්‍රමාණවත් නින්දක් ලබා ගන්න. වැඩිහිටියන්ට රාත්‍රියකට පැය 7 ක් හෝ ඊට වැඩි නින්දක් අවශ්‍ය… ( Read More )

Covid එන්නතට කලින් වේදනා නාශක ඖෂධ ගැනීම හොඳයි ද ?

සෑම එන්නතකටම වගේම covid එන්නත ගන්න කලින් ද, වේදනා නාශක ඖෂධ භාවිතය සුදුසු නැත.

Steam inhalation for COVID 19 වාෂ්ප ආශ්වාස කිරීම කොවිඩ් 19 ට සාර්ථක පිළියමක් ද ?

වාෂ්ප ආශ්වාස කිරීම සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව ඇතුළු ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත ආසාධන වලක්වා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා.