සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක්

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක් ගොඩනැගීම හා පවත්වාගෙන යාමට සරළ උපක්‍රම කීපයක් ප්‍රමාණවත් නින්දක් ලබා ගන්න. වැඩිහිටියන්ට රාත්‍රියකට පැය 7 ක් හෝ ඊට වැඩි නින්දක් අවශ්‍ය… ( Read More )

Human behavior during lockdown period රට වසාදැමූ කාලයක මානව චර්‍යාවන්

බොහෝ වෙනස්කම් සහිත මානව චර්‍යාවන් මේ වසාදැමූ කාලයේ මිනිසුන් තුලින් පෙන්නුම් කරනවා .

Anger management of your child ඔබේ දරුවාගේ කේන්තිය පාලනය

Anger management of a child is an important part of parenthood. දරුවන්ගේ කේන්තිය පාලනය සඳහා ප්‍රධාන වගකීම තියෙන්නේ දෙමාපියන් අතේ.

දරුවන්ට දඬුවම් 4 Punishing Children

පූර්ව ළමාවියේ සිටින දරුවන්ට දෙන දඬුවම් වල වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පසුබිම වගේම සුදුසු දඬුවම් .

Punishment for children –
Praise good behavior , reward good behavior

දරුවන්ට දඬුවම් ( 3 ) Psychological Effects on Punishing Children

Psychological effects of punishments .
Problems in early childhood development .
ශාරීරික දඬුවම් වල මනෝවිද්‍යාත්මක පසුබිම