කරගැට කැඩීම

කරගැට කැඩීම සන්ධි වලින් එන ශබ්ද ඔබත් අත්වල ,කකුල්වල ,සන්ධිවල කරගැට කඩනවද? එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් කියවන්න. Dr රොෂාන් පියරත්න MBBS MD (විනාඩියක කියවීමක් ) සන්ධි… ( Read More )