ගැස්ට්‍රයිටිස් සහ කෑම Gastritis ,foods, Reflux Disease

Gastritis is a common problem among all…
Food habits to be changed to relieve this.
Change the life style too..

දරුවන් සතුටින් තියමු keep children happily for better future

There are so many benefits when children spend happily their childhood .it may directly affect to their personality .
As parents we can do many things . Outdoor play,
Dine together
Exercises
Limited screen time……

කාන්තාවන්ගේ අධික තරබාරුව obesity in women

Obesity is a major issues among ladies. It should be clearly identified the reason before treat this .
Diet modification ,exercises are important .but the underlying reasons to be found .

කරගැට කැඩීම

කරගැට කැඩීම සන්ධි වලින් එන ශබ්ද ඔබත් අත්වල ,කකුල්වල ,සන්ධිවල කරගැට කඩනවද? එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් කියවන්න. Dr රොෂාන් පියරත්න MBBS MD (විනාඩියක කියවීමක් ) සන්ධි… ( Read More )

විටමින් සී Basic things about Vitamin C

Vitamin c is an essential vitamin for our body . It is a water soluble vitamin and excrets through urine .
Mainly found in many fruits and vegetables .
Vitamin suppliments to be taken by the advice of a medical practitioner .

කාන්තා ලිංගාශ්‍රිත වේදනාව Genital pain in women

Genital pain in women is a common problem.
Pain during sex, incorrect positions ,infections , menopause , structural abnormalities and some other reasons may lead vulvodynia, vaginismus,dysparunia

හදිසි උපත්පාලන පෙති Emergency contraceptive pills

Emergency contraception is needed when you expose to unprotected sexual intercourse .
Treatment for a girl or woman who had to met an unexpected rape incident .
Things you should know about emergency contraception .