කොරෝනාවෙන් නොමැරී ඉන්නට Survive from COVID 19 with Diabetes / High blood pressure

දියවැඩියාව / diabetes , අධි රුධිර පීඩනය / high blood pressure , වගේ බෝ නොවන රෝග තියෙන කෙනෙක්ට කොරෝනා හැදුණොත්... ( Read More )

Disinfection chambers useful or not in COVID 19 විශබීජහරණ කුටි භාවිතය

Disinfection chambers useful or not for prevent corona virus . කොරොනා වලින් ආරක්ෂා වීමට විශබීජහරණ කුටි භාවිතය සුදුසුද ? ( Read More )